نوبت دهی پزشکان

نام پزشک

تخصص

شماره تماس

ساعت کاری

دکتر زهرا هادی پور

دکتر زهرا هادی پور

مشاور ژنتیک
شنبه ها از ساعت 10

نام پزشک

تخصص

شماره تماس

ساعت کاری

دکتر مختاری

دکتر فتانه مختاری

فوق تخصص نازایی
یکشنبه و پنجشنبه ها ساعت 11 الی 13

نام پزشک

تخصص

شماره تماس

ساعت کاری

دکتر ارجمند تیموری

دکتر فاطمه ارجمند تیموری

فوق تخصص نازایی
02188557356
شنبه و سه شنبه 11 الی 13

نام پزشک

تخصص

شماره تماس

ساعت کاری

دکتر امیرحسین زرنانی

دکتر امیرحسین زرنانی

فوق تخصص ایمونولوژی و سقط مکرر
چهارشنبه ها ساعت 14 الی 16

نام پزشک

تخصص

شماره تماس

ساعت کاری

دکتر فروزان برابی

دکتر فروزان برابی

فوق تخصص نازایی
چهارشنبه ها ساعت 9 الی 11