تیم ناباروری مردان

دکتر اسماعیل عظیمی شهرابی

متخصص ارولوژی و فوق تخصص پیوند کلیه

 • دکترای حرفه ایی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۵
 • تخصص اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۹
 • فلوشیپ پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۹
 • مدیرعامل مرکز بهاران (مرکز کمک باروری بیمارستان محب کوثر)
 • فعالیت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ۱۳۸۰
 • فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر سعید آراسته

متخصص ارولوژی

 • دکترای حرفه ایی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۷۷
 • بورد تخصصی اورولوژی سال ۸۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • فلوشیپ پیوند کلیه سال ۹۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مدیر گروه نازایی مرکز بهاران (بیمارستان محب کوثر)
 • عضو انجمن اورولوژی ایران - انجمن اورولوژی اروپا
 • انجمن اندیورولوژی ایران - انجمن اندیورولوژی آمریکا - انجمن پیوند اعضای ایران

دکتر احمدرضا رفعتی

متخصص ارولوژی

 • جراح و متخصص کلیه و بیماری های ادراری و فوق تخصص اندویورولوژی و لاپاروسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکترای حرفه ایی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تخصص اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • فلوشیپ فوق تخصصی آندورولوژی و ناباروری مردان از پژوهشگاه رویان
 • فلوشیپ اندویورولوژی (جراحی بسته و لیرزی)و لاپاراسکوپی پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • رتبه ممتاز پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • رتبه برتر بورد تخصصی اورولوژی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سید مقداد طباطبایی

متخصص ارولوژی

 • دکترای حرفه ایی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۵
 • تخصص اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰
 • فلوشیپ جراحی بسته سنگ و لاپاراسکوپی پیشرفته ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۴
 • فلوشیپ اندیورولوژی و لاپاراسکوپی پیشرفته علوم پزشکی ایران

دکتر سهراب نقی زاده

متخصص ارولوژی

 • دکترای حرفه ایی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، سال ۷۵
 • تخصص اورولوژی از آنکارا، سال ۸۳

دکتر رامین عشرت خواه

متخصص ارولوژی

 • دکترای حرفه ایی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، سال ۷۶
 • تخصص اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال ۸۳
 • فلوشیپ اندیورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال ۸۷
 • رتبه نخست فلوشیپ اندیورولوژی
 • عضو انجمن اورولوژی ایران/ انجمن اندیورولوژی ایران/ انجمن اروپا/ انجمن اندیورولوژی امریکا